Ηλεκτρονικό Περιοδικό
Δημοσίου Δικαίου

Οι συνταγματικοί σκοποί. Το δημόσιο δίκαιο σε λειτουργική στροφή, Γιώργος Ν. Καραβοκύρης

Παρουσίαση:

H μονογραφία αναδεικνύει τους συνταγματικούς σκοπούς και τη σχέση τους με την εκπλήρωση και τον περιορισμό των δικαιωμάτων. H επίδραση των συνταγματικών σκοπών και του γενικού συμφέροντος που αυτοί εξειδικεύουν, καθώς και ευρύτερα η θέση του σκοπού στην ερμηνεία και την εφαρμογή του κανόνα, φωτίζουν μια «λειτουργική στροφή» του δημοσίου δικαίου στην ύστερη Μεταπολίτευση. Το Σύνταγμα προσανατολίζεται, άλλοτε εμφατικά και άλλοτε σιωπηλά, στους δυναμικούς σκοπούς της συγκυρίας, αφήνοντας στο φόντο και αναπροσδιορίζοντας τα όρια και τις θεμελιώδεις αξίες του. 

Διαβάστε και αποθηκεύστε το e-book εδώ.

Περιεχόμενα

Εισαγωγικά προλεγόμενα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κεφάλαιο 1: Η πολιτική μήτρα των σκοπών

1.1. Αρχαίοι και μοντέρνοι: Από το «κοινό καλό» στο «γενικό συμφέρον»

1.2. Πάθη, συμφέροντα και συνταγματικές παραδόσεις

Κεφάλαιο 2: Ο σκοπός ως μεθοδολογικό ζήτημα

2.1. Η δυσπιστία του νομικού θετικισμού

2.2. Η ρεαλιστική «ρωγμή»

2.3.Η πραγματολογική και φαινομενολογική ανάδειξη των σκοπών

2.4.Ο σκοπός ως μέσο της κριτικής συνταγματικής θεωρίας

Κεφάλαιο 3:Ο σκοπός ως τόπος γεγονότων και αξιών

3.1. Η θέση της περιπλοκής γεγονότων και αξιών (the fact-value complex)

3.2. Σκοπός και νομικός χαρακτηρισμός

3.3. Το «νομολογιακό» δίκαιο των σκοπών

3.4. Το Σύνταγμα ανάμεσα σε δεοντοκρατία και ωφελιμισμό

Κεφάλαιο 4: Σκοποί και αξίες στο «Σύνταγμα τηςMεταπολίτευσης»

4.1. Ο «επιφυλακτικός» φιλελευθερισμός του Συντάγματος του 1975

4.2. Κράτος Δικαίου και στάθμιση: Οι δύο όψεις του συνταγματικού «εκσυγχρονισμού» στην αναθεώρηση του 2001

4.3. Η πραγματιστική ανάγνωση του Συντάγματος στην εποχή της κρίσης

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Κεφάλαιο 1: Ο κανονιστικός πλουραλισμός των σκοπών

1.1. Οι σκοποί στο κείμενο του Συντάγματος

1.2. Η ερμηνευτική «ανακάλυψη» των συνταγματικών σκοπών

1.3. Η υπεροχή των σκοπών στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.3.1. Το ενωσιακό γενικό συμφέρον

1.3.2. Οικονομία της αγοράς και κρατικός παρεμβατισμός

1.4. Οι υπερ-νομοθετικοί σκοποί στο διεθνές δίκαιο και την ΕΣΔΑ

1.4.1. Η έννοια της «τάξης» στην ΕΣΔΑ

1.4.2. Το γενικό συμφέρον στην ΕΣΔΑ

2.3. Η εξουσιοδοτική λειτουργία των συνταγματικών σκοπών

2.4. Οι συνταγματικοί σκοποί ως «μετα-κανόνες»

Κεφάλαιο 3: Οι συνταγματικοί σκοποί και το γενικό συμφέρον

3.1. Το γενικό συμφέρον ως υπόσχεση

3.2. Η «ρωσική κούκλα»: Ο προσδιορισμός του γενικού συμφέροντος από τους συνταγματικούς σκοπούς

3.3. Το γενικό συμφέρον ως δικαιοπολιτικός λόγος της εξουσίας

Κεφάλαιο 4:Οι σκοποί στις τεχνικές του δικαστικού ελέγχου

4.1. Οι σκοποί στον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων

4.2.Οι σκοποί στον έλεγχο της νομιμότητας της διοικητικής πράξης

4.3.Γενικό συμφέρον και αστική ευθύνη του Δημοσίου

4.4. Η κατάχρηση δικαιώματος

Κεφάλαιο 5: Η ηθικοπολιτική θεμελίωση των συνταγματικών σκοπών

5.1. Το «αφηρημένο» ιδανικό της ίσης ελευθερίας

5.2. Η «εντοπισμένη» αρχή της ισότητας

5.3.H «παρεμβατική» αρχή της αλληλεγγύης

5.3.1. Το χρέος της αλληλεγγύης

5.3.2. Η λειτουργική δέσμευση των πολιτικών δικαιωμάτων

Κεφάλαιο 6: Οι σκοποί και η ερμηνεία του Συντάγματος

6.1. Ούτε αντικειμενικότητα, ούτε “anything goes”

6.2. Η τελολογική ερμηνεία των συνταγματικών σκοπών

6.3.Η «δυναμική» και τελολογική ερμηνεία στην πράξη

6.3.1. H τελολογική ερμηνεία και η προστασία των δικαιωμάτων

6.3.2. Το «ίδιο» και το «άλλο»: Οι νομολογιακές ανατροπές

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΤΑΞΗ» ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Κεφάλαιο 1: Οι συνταγματικοί σκοποί ως όροι των δικαιωμάτων

1.1. Οι συνταγματικοί σκοποί ως προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας των δικαιωμάτων

1.2. Οι συνταγματικοί σκοποί ως όρια των δικαιωμάτων

Κεφάλαιο 2: Οι συνταγματικοί σκοποί ως θετικές υποχρεώσεις του Κράτους

2.1. Η διαδικαστική ενίσχυση των παροχικών δικαιωμάτων: τεκμηρίωση και αιτιολογία

2.1.1. Η πραγματολογική ένταση

2.1.2. Η «φύση» του δημοσίου λειτουργήματος

2.1.3. Η τεχνοκρατική θεμελίωση

2.2. Η λειτουργική αξιοπρεπής διαβίωση

Κεφάλαιο 3: Οι «υπερ-σκοποί» του Συντάγματος

3.1. Η δημόσια υγεία ως καθήκον

3.1.1. Οι συνταγματικοί σκοποί της υγείας

3.1.2. Το υγειονομικό δημόσιο συμφέρον

3.1.3. Η υγεία, η φρόνηση και η δημόσια ασφάλεια

3.2. Η παραδοσιακή υλική δημόσια τάξη

3.2.1. Η εσωτερική πλοκή δημόσιας τάξης και ελευθερίας

3.2.2. Η υπερεθνική δημόσια τάξη

3.2.3. Δημόσια τάξη και ιδιωτικότητα

3.2.4. Δημόσια τάξη και ελευθερία της συνένωσης

3.3. Η νέα ηθική δημόσια τάξη

3.3.1. Τα χρηστά ήθη

3.3.2. Το κοινό περί δικαίου αίσθημα

3.3.3. Η αντικειμενική ηθική της αξίας του ανθρώπου

3.4. Η σκοτεινή εθνική ασφάλεια

3.4.1. Απόρρητο και εθνική ασφάλεια

3.4.2. Ασφάλεια και διοικητική απέλαση

3.5. Η αυστηρή δημοσιονομική τάξη

3.5.1. Οι δημοσιονομικοί σκοποί

3.5.2. Η επιφύλαξη ως προς την επεκτατική ισότητα

3.5.3. Η εξαίρεση των βασικών λειτουργιών του Κράτους

3.6.Το καθολικό οικολογικό συμφέρον

3.6.1. Η βιώσιμη ανάπτυξη

3.6.2. Το δασικό κεκτημένο ως δημόσιο συμφέρον

3.6.3. Η προστασία του οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος

3.6.4. Η οικοκεντρική «στροφή»

Κεφάλαιο 4: Οι συνταγματικοί σκοποί ως φορείς ιδεολογίας

4.1. Η συνέχεια και η συνοχή του Έθνους

4.2. Η ανάπτυξη της ορθόδοξης θρησκευτικής συνείδησης

4.2.1. Η θρησκευτική εκπαίδευση

4.2.2. Θρησκευτικά σύμβολα και δημόσια υπηρεσία

4.2.3. Η νομολογία ως ιδεολογία

4.3. Το «αγορακεντρικό» Σύνταγμα

4.3.1. Το «άνοιγμα» των επαγγελμάτων

Κεφάλαιο 5.Οι συνταγματικοί σκοποί ως «θεσμικές εγγυήσεις»

5.1. Η ραδιοτηλεόραση ανάμεσα σε δέσμευση και ελευθερία

5.1.1. Ο εξωτερικός πλουραλισμός

5.1.2. Ο εσωτερικός πλουραλισμός

5.1.3. Ο πυρήνας προστασίας του ατόμου

5.2. «Κανείς δεν μπορεί να αγνοεί τον νόμο»: Η ασφάλεια του δικαίου

5.2.1. Η εγγύηση των δικαιωμάτων των διοικουμένων

5.2.2. Η συνοχή της νομολογίας

5.3. Η αρχή της αποτελεσματικότητας στη δικαιοσύνη

5.3.1. Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης

5.3.2. Τα δικαστικά δαπανήματα και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας

5.4. Η «λειτουργική» δημόσια υπηρεσία

5.4.1. Η αρχή της οικονομικότητας της δημόσιας υπηρεσίας

5.4.2. Η αρχή της διαφάνειας της διοικητικής δράσης

5.4.3. Δικονομικές όψεις της αρχής της αποτελεσματικότητας

5.4.4. Η αρχή της συνέχειας της δημόσιας υπηρεσίας

5.5. Οι «συμπεριληπτικοί» συνταγματικοί σκοποί

5.5.1. Γάμος και οικογένεια: η δύναμη της εξελικτικής ερμηνείας

5.5.2. Μητρότητα και παιδική ηλικία: Pro-life θέση και συμφέρον του παιδιού

5.5.3. Πολυτεκνία και δημογραφικό πρόβλημα

Επίλογος: Το «τέλος» του συνταγματισμού

Α. Μια «θεσμική» θεωρία για τα δικαιώματα

Β. Μια νεο-ρεπουμπλικανική θεωρία για το Κράτος

Γ. Προς έναν «λειτουργικό» συνταγματισμό;

Βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση

Ξενόγλωσση

Προχωράμε σε βιβλιοδεσία και εκτύπωση επαρκούς αριθμού αντιτύπων, προκειμένου να διανέμονται τιμής ένεκεν και να μοιράζονται σε βιβλιοθήκες.

Θέλετε να έχετε πρόσβαση στα νέα e-books και τεύχη του epoliteia.gr νωρίτερα από κάθε άλλον;

Σας ενδιαφέρει να ενημερώνεστε άμεσα για τις νέες δημοσιεύσεις;
Αν ναι, τότε εγγραφείτε στο newsletter μας!